گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهنوشته های تگ شده"گانز فریم"

گانز فریمتگ

زمانی که تیر هوایی شلیک می کنید، چه اتفاقی می افتد؟ آیا باید پناه بگیرید؟ اگر به هوا شلیک کنید، گلوله می تواند 2 مایل به سمت بالا حرکت کند و سپس شروع به سقوط به سوی زمین خواهد کرد و این جاست که دردسر بزرگ